Oddział Poznański PTG

Posiedzenia Oddziału Poznańskiego PTGeol odbywają się w środy o godz. 13.30 w Instytucie Geologii UAM. Od 2022 roku termin ten połączony jest z zebraniami naukowymi Instytut Geologii UAM (https://ig.amu.edu.pl/) oraz wystąpieniami organizowanymi przez Koło Naukowe Geologów UAM (https://kngeol.amu.edu.pl/). Zachęcamy do wygłaszania referatów w ramach spotkań naszego Oddziału PTG. W tym celu należy skontaktować się z sekretarzem Oddziału podając propozycję tematu oraz uzgodnienia terminu wystąpienia.


Jeśli jeszcze nie jesteś członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego – zapisz się!

Wystarczy wypełnić załączoną deklarację (PDF) i opłacić składkę. Należną kwotę należy przelać na konto Zarządu Głównego PTG.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Zgodnie z projektem nowego Statutu PTG składkę należy opłacić do 31 marca każdego roku za bieżący rok. Nieopłacenie składki w terminy będzie skutkować automatycznym skreśleniem z listy członków Towarzystwa.

Wysokość składek od 2023 roku wynosi:

1. Członek zwyczajny – 60 zł

2. Członek junior (studenci i doktoranci) – 15 zł

3. Członek senior – 15 zł

Wpłaty z tytułu składek członkowskich należy wnosić przelewem na konto Polskiego Towarzystwa Geologicznego, ul. Gronostajowa 3A, 30-387 Kraków

PKO BP 45 1020 2892 0000 5202 0181 6842

Tytułem: składka członkowska PTG za rok 20..


Szybkie linki